O školce

Mateřská škola má mnohaletou tradici. Budova školy byla postavena v roce 1912, je patrová. MŠ byla otevřena 1. října 1945. Spolu s MŠ jednotřídní sídlila v budově i základní škola, která byla později zrušena a byla otevřena druhá třída mateřské školy. Mateřská škola má od roku 2003 právní subjektivitu, její součástí je školní kuchyně a jídelna. Mateřská škola je dvojtřídní, umístěná v okrajové části města Letovic – Třebětíně.  S dětmi pracují 4 učitelky, 1 asistentka pedagoga a 1 školní asistentka. Dále zde pracují 3 provozní zaměstnanci a 2 zaměstnanci kuchyně.  Kapacita školy je 52 dětí, v každé třídě může být 26 dětí zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Třídy jsou kompletně vybaveny novým nábytkem, který umožňuje dětem volný výběr hraček – dohlédnou na ně i dosáhnou. Máme několik hracích koutků, které podporují tvořivost a fantazii dětí.. Každá třída má svou ložnici, sloužící k odpočinku a klidovým činnostem dětí. Součástí školy je i zahrada, která je vybavena akátovými průlezkami podporujícími spontánní pohyb dětí. Je na ní i altán, smyslový chodníček, truhlíky a ovocné keře, sloužící k environmentálnímu vzdělávání dětí.. Dále také pískoviště se zastíněním, hřiště na kopanou a chodníčky pro jízdu na koloběžkách, tříkolkách a s kočárky. Z MŠ máme poměrně blízko k přírodě – nedaleko je les, rybník, louky. 

Celá mateřská škola byla postupně rekonstruována:

– školní kuchyně a jídelna v roce 2003

– výměna oken, zateplení budovy v roce 2010 – 2011

– sociální zařízení pro děti a zaměstnance v roce 2013

– oprava elektroinstalace, topení, stropů, podlah, střechy, změna dispozic místností v roce 2016

– rekonstrukce školní zahrady v roce 2018

 Všechny opravy a rekonstrukce byly prováděny za celkového nebo částečného provozu MŠ.

V současné době je MŠ celkově opravena.

Náš Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání daným MŠMT. Základem naší výchovně vzdělávací práce je snaha vytvořit vhodné podmínky pro každé dítě k prožití klidného, radostného a na poznatky bohatého období této důležité vývojové etapy. Výchovně vzdělávací práce je zaměřena na podporu rozvoje dětské osobnosti, respektuje zájem, individuální potřeby a vývojové zvláštnosti dítěte. Klademe důraz na to, aby průběh celého dne působil z hlediska dítěte jako hra, při které je učitelka nejen kamarádem, ale také rádcem a přirozenou autoritou.

Vzdělávání v mateřské škole je proces, který napomáhá rozvoji osobnosti dítěte ve všech oblastech. Úkolem předškolního vzdělávání není vyrovnat výkony dětí, ale vyrovnat jejich vzdělávaní šance.

Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu. Pro děti ve věku 5 až 6 let je předškolní vzdělávání povinné.

Všichni zaměstnanci mateřské školy se snaží vytvářet klidnou a příznivou atmosféru pro duševní pohodu dětí a pro možnost tvořivě rozvíjet a uskutečňovat své představy.

Cíle výchovy

Chceme rozvíjet dětské schopnosti s hlubším individuálním přístupem ke každému dítěti v úzké spolupráci s rodinou, vést děti k vzájemné ohleduplnosti, ochotě pomoci si, chránit zdraví a životní prostředí, rozvíjet estetické cítění dětí. Naším cílem je šťastné a spokojené dítě se spoustou vědomostí, dovedností a kulturních návyků, schopné projevovat se jako samostatná osobnost, připravené pro vstup do základní školy.

Historie

1. října 1945 byla otevřena mateřská škola ve Třebětíně. Umístěna byla v budově tehdejší obecné školy v jedné místnosti s nejnutnějším zařízením, které pořídila obec Třebětín. Zapsáno bylo 22 dětí. Mateřská škola byla polodenní, bez stravování, děti si nosily přesnídávku z domu a na oběd odcházely domů a odpoledne se opět vracely do školy. V roce 1960, kdy došlo k integraci naší obce k Letovicím, získala mateřská škola další místnost, kde byla dříve umístěna kancelář MNV. Počet zapsaných dětí v prvých 20-ti letech trvání mateřské školy se pohyboval od 20 do 30 dětí. Po rekonstrukci celého přízemí školy byla od 1. listopadu 1970 otevřena 1. třída celodenního provozu a současně zřízena školní jídelna i pro žáky ZŠ. V této době byla škola nově a moderně vybavena nábytkem i pomůckami a celé prostředí bylo esteticky a účelně zařízené. Po dokončení nové ZŠ v Letovicích v r. 1979, byla ZŠ v Třebětíně zrušena a 1. patro školní budovy bylo upraveno pro provoz 2. třídy MŠ.

Od 1. ledna 1981 byl zahájen provoz 2. třídy naší MŠ. Od ledna 1982 převzal do své správy MŠ k. p. Agrozet Letovice, který zabezpečoval provoz a modernizaci školy. V roce 1993 byla jedna třída zrušena z důvodu nízkého počtu dětí a v této volné třídě byla zřízena 1. třída ZŠ – odloučené pracoviště ZŠ Tyršova s počtem zapsaných dětí – 15. Tato třída byla opět zrušena v roce 1996. V témže roce jsou v mateřské škole opět dvě třídy s počtem dětí – 40.